روش های درست ایجاد انگیزه در بچه ها

به گزارش آیان کتاب، برای ایجاد انگیزه در بچه ها، والدین باید حس پیروز بودن را در آنان تقویت کنند، علایق کودک را بشناسند و در خانه جو خانوادگی مطلوبی ایجاد کنند.

روش های درست ایجاد انگیزه در بچه ها

گاهی والدین از این شاکی اند کهفرزندانشان بی انگیزه هستند و برای پیروزیت تلاش نمی کنند. آنان از اینکه فرزندشانفقط تلویزین تماشا می کند یا اینکه به اندازه کافی درس نمی خواند آشفته می شوند.در واقع همه بچه ها دارای انگیزه هستند اما بعضی از بچه ها انگیزه کافی برای انجامبعضی کارها را ندارند. در این مقاله به عواملی که می تواند در ایجاد انگیزه درفرزندان به شما کمک کند اشاره کرده ایم.

تفاوت انگیزه درونی و انگیزه بیرونی

بعضی انگیزه ها بیرونی هستند و بعضی درونی. بسکمک از افراد از خواب بیدار می شوند و بنا به دو دلیل هر روز سر کارمی فرایند. زمانی که آنها از کار کردن به رضایت فردی می رسند در واقع به کمک انگیزهدرونی به سر کار رفتن ترغیب شده اند. از طرف دیگر همچنین به ما در مقابل کار حقوق می دهندکه یک انگیزه بیرونی است. ما به هر دوی این انگیزه ها، یعنی درونی و بیرونی نیازمندیم.انگیزه های درونی و بیرونی دست به دست هم می دهند تا ما بتوانیم انسان مسئولیت پذیریباشیم. در مورد بچه ها نیز به همین شکل است. آنان به انگیزه های دورنی و بیرونیباهم نیازمندند.

برای ایجاد انگیزه به پیروزیت فرزندتان تاکیدکنید

پیروزیت انگیزه درونی در افراد به وجود می آورد.وقتی رئیس شما از کار شما تعریف می کند احساس پیروزیت کرده و دوست دارید به سخت کوشیخود همچنان ادامه بدهید. می توانیم از پیروزیت برای ایجاد انگیزه درونی در کودک خوداستفاده کنید. برای این منظور به رفتارها و تصمیم گیری های خوب کودکتان اشاره کردهو آنها را برجسته کنید تا احساس پیروزیت کند.

بسکمک از بچه ها بر این عقیده هستند کهتوان پیروز بودن را ندارند. این نتیجه شکست های مکرر می باشد و یا نتیجه انتظارات بالا.بنابراین انتظاراتی از کودک خود داشته باشید که بتواند منجر به پیروزیت شود. متاسفانهکانون توجه والدین رفتارهای بد بچه ها است. در حالی که والدینبایستی بر رفتارهای درست بچه ها خود تاکید و تمرکز کنند.

برای ایجاد انگیزه از علایق بچه ها استفادهکنید

علاقه باعث ایجاد انگیزه در افراد می شود.فرض کنید که می خواهید مهارت های خواندن کودک خود را بهبود بخشیده و می دانید که کودکتانبه دایناسورها علاقه دارد. پس کتاب هایی در مورد دایناسور برای او بخرید. کاری کنیدکه یادگیری برای کودکتان جذاب باشد. در مورد بچه ها کم سن و سال از طریق بازی کردنمی توانید در رفتار آنها تغییر ایجاد کنید. برای مثال وقتی کودک بازی کردن در نقشمادر را دوست دارد؛ مادر می تواند موقع بازی نقش خود را با کودک عوض کند. مرتب کردنتخت خواب برای کودک در نقش مادر لذت بخش خواهد بود.

جو خانوادگی مثبت انگیزه را تقویت می کند

جو خانوادگی مطلوب و مثبت به ایجاد انگیزه دربچه ها کمک می کند. منظور از جو خانوادگی مطلوب، طرز احساسی است که هر یک از اعضایخانواده نسبت به هم دارند. در جو مطلوب یک خانواده:

 • همه اعضای آن رفتار مودبانه ای را با یکدیگر دارند.
 • همه افراد احساس با هم بودن و همکاری می کنند.
 • ساختار این خانواده ها از انعطاف پذیری لازم برخورداربوده و هر کسی در آن می تواند دنبال علایق و سلایق خود باشد.
 • اعضای این خانواده با هم به تفریح و شوخی می پردازند.
 • بچه ها ارزش ها و اهداف والدین را یاد گرفتهو به پذیرش هدایت های والدین تمایل دارند.

جو خانوادگی نامطلوب در خانواده هایی بهوجود می آید که در آن خشم و انتقاد وجود دارد. در این خانواده ها:

 • مقررات و ساختار خانوادگی سخت گیرانهاست.
 • انعطاف پذیری فردی وجود ندارد.
 • همه اعضای خانواده رفتار تدافعی دارند.

از آنجا که والدین الگوهای خوبی هستند جوخانوادگی را نیز آنان به وجود می آورند. شما به عنوان والدینباید به بچه ها خود یاد بدهید که قدرشناس مهربانی دیگران باشند، نسبت به کسانی کهرفتار خوبی ندارند صبور باشند. در رابطه با دیگران همدلی داشته باشند. اقدام عملی شمابه عنوان پدر و مادر بهترین راه آموزش این رفتار به بچه ها است. کاری کنید که بچه های شما احساس امنیت و ایمنی کنند و به آنها اطمیناندهید که همیشه آنها را دوست خواهید داشت.

موقعیت های منفی مثل جر و بحث دو بچه می تواندجو مطلوب خانوادگی را خراب کند. اگر موقعیت چنین جوی را پیش بیاورد آن را پشت سر گذاشتهو موضوع را عوض کنید. به یک چیز مثبت، فکر کرده و تا حد امکان هر چه زودتر به جو مطلوبخانوادگی بازگردید. جو خانوادگی می تواند در نوسان باشد بعضی وقتها مطلوب و بعضی وقتهانامطلوب. چنین وضعیتی طبیعی است. تمرکزتان بیشتر روی روزهای خوب باشد تا روزهای بد.

شوخی کردن یکی از جوانب مهم در ایجادجو خانوادگی مطلوب است. وقتی کسی در خانواده افسرده باشد یک کم شوخی می تواند اوضاعاو را روبراه کند. شوخی همچنین می تواند سوء رفتار افراد را اصلاح کند. این مورد درمورد بچه ها کم سن وسال بسیار موثر است. برای مثال اگر کودکتان جارو کردن پاسیو رافراموش کرده (نه اینکه عمدا نافرمانی کرده باشد) می توانید برای او یک یادداشت با اینمضمون بگذارید: امیدوارم در پاسیو روز خوبی داشته باشی و این یادداشت را به دسته جارو چسبانده و آن را در اتاق خواب اوبگذارید.

فعالیت های زیر می تواند به شما در ایجادیک جو خانوادگی مثبت و مطلوب و در نتیجه ایجاد انگیزه در بچه هاتان کمک کند:

تنظیم فعالیت های خانوادگی: ماننددور هم شام خوردن، داستانی را بلند برای بچه ها خواندن، تفریحات و سرگرمی هایمشترک بوجود آوردن...

شوخی کردن: مانند جک تعریف کردن، خودرا به حماقت زدن، با بچه ها بازی کردن...

موسیقی: به موسیقی های مورد علاقه همدیگرگوش کردن، آواز خواندن...

تغییر محیط: پیاده روی و حرف زدن با یکدیگر،بیرون رفتن برای صرف شام و ناهار...

با تست زیر آگاهی خود را در مورد علاقهکودکتان محک بزنید

آگاهی از علایق کودکتان به شما درایجاد انگیزه در کودکتان و ترتیب دادن فعالیت های انگیزه بخش کمک خواهد کرد. درمورد فرزندتان فکر کرده و از دیدگاه او به سوالات زیر پاسخ دهید. سپس از کودک خود بخواهیدتا به هر کدام از آنها پاسخ دهد. اگر کودک شما کم سن و سال است سوال ها را برایش بخوانیدولی او را هدایت نکنید.

 1. نمایش مطلوب تلویزیونی من.... است.
 2. آنچه که در مورد خودم دوست دارم این است که... .
 3. آنچه که برای شام دوست دارم این است که... .
 4. رنگ مورد علاقه من، رنگ... است.
 5. بچه های دیگر فکر می کنند که من... .
 6. آواز مورد علاقه من... است.
 7. آنچه که در مورد مادرم دوست دارم این است که....
 8. بهترین موضوع درسی من ... است.
 9. بازی ویدیویی مورد علاقه من ... است.
 10. آنچه که مجبورم در خانه انجام بدهم این است که... .
 11. آنچه که در مورد پدرم دوست دارم این استکه... .
 12. فیلم مورد علاقه من ... است.
 13. فکر می کنم زمان خوابیدن من بایستی ساعت ... باشد.
 14. من زمانی معلم خود رو دوست دارم که... .
 15. موقع وقت آزاد دوست دارم که ... .
 16. وقتی بزرگ شدم دوست دارم که... باشم.
 17. من آن هایی را دوست دارم که... .
 18. آنچه را که می خواهم در خودم عوض کنم ایناست که... .
 19. آن هایی را دوست ندارم که... .
 20. اگر پول زیادی داشتم، می خواستم ... .

بر خلاف انتظار چندان هم آسان نیست. تعجبنکنید اگر می بینید که پاسخ های شما صرفا با پنج یا شش مورد از پاسخ های کودکتان مطابقتدارد. مطابقت بیش از هشت مورد بسیار عالی است. این کار به شما کمک می کند تا در موردکودک خود بیشتر بدانید و بتوانید به ایجاد انگیزه در کودکتان کمک کنید.

منبع: چگونه با کودک خود رفتار کنیم؟

منبع: setare.com
انتشار: 14 آذر 1399 بروزرسانی: 14 آذر 1399 گردآورنده: ayanketab.ir شناسه مطلب: 239

به "روش های درست ایجاد انگیزه در بچه ها" امتیاز دهید

امتیاز دهید:

دیدگاه های مرتبط با "روش های درست ایجاد انگیزه در بچه ها"

* نظرتان را در مورد این مقاله با ما درمیان بگذارید